A Time Once Upon

@freepascalls

Viet Nam, Thanh Hóa

Institution: Lam Son gifted High School

---

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHAIN2 INTEGER7 MIXUP2 NKTREE QBSCHOOL VBOARD
AMSSEQ CINEMA IOIBIN MMAXPER NKTRIO QBSELECT VCOLDWAT
ANT CLOCK JOBSET MOVE12 NOTE QBSEQ VCOWFLIX
ASSIGN1 CMP KAGAIN MRECAMAN NUMBER QBSQUARE VDANGER
AUCTION COLLECT KMIN MTREE NUMCON QBSTR VECTOR
AVLBIT COLOREC KPLANK MTWALK ONE4EVER QBTICKET VMAZE
AZNET COUNTPL KSEQ1 MYSTERY PAGODA QMAX VMDAOBIT
BALLGMVN CRUELL2 LASCALE NDCCARD PALINY QMAX2 VMHCN
BAOVE CRYPTKEY LATGACH NKABD PARIGAME QOS VMRR
BASEH CTNBULLS LATGACH4 NKBM PASSWORD RABGAME VMSALARY
BCDIV CTNEWS LCS2X NKBUILD PBCDEM REFORM VMSORT
BESTSPOT DGOLD LEM1 NKBUS PBCDIV RIDERHP VMUNCH
BGMAGIC DHFRBUS LEM2 NKCABLE PBCGANGS ROADS VNCUT
BINLADEN DHLOCK LEM3 NKCITY PBCPOINT ROBOCON VNEMPIRE
BLGEN DHLOCO LEM4 NKDIVSEQ PBCSEQ SEARCH VOBIGNUM
BONES DHRECT LEM5 NKFLOW PBCWATER SEARCH1 VOBOARD2
BONUS DHTABLE LINEGAME NKGUARD PBCWRI SHHV VOBRACK
BONUS13 DIVSEQQ LIS NKH PCIRCLE SPSEQ VODIVIDE
BWPOINTS DTKSUB LITES NKJUMP PHEPNHAN STABLE VOGCDSUM
C11BC2 DTTUI1 LNACS NKLETTER PNUMBER STEEL VOITSORT
C11BEAU EXPAR LTPMSEQ NKLINEUP POST STMERGE VOSCOMPS
C11CAVE FIBVAL LUBENICA NKMAXSEQ POST3 STRANGE VOSEXP
C11ID FIRS LUCKYNUM NKNL PTRANG SUBSTR VOSMAXK
C11KM FLOW1 M3TILE NKNUMFRE PVOI14_1 SUMXOR VOSSEVEN
C11PAIRS FLOYD MATCH1 NKPALIN PVOI14_2 TEST VOTREE
C11PNUM GPMB MATCH2 NKPATH PVOI14_5 TFIELD VRATF
C11SEQ GRAPH_ MAXARR1 NKPOS PWALK TJALG VSTEPS
C11STR2 GROUP MAXCUB NKREZ PWRFAIL TRAVEL12 WCALC
C11SUM HAM12 MCITYHAL NKSEQ QBBISHOP TREELINE WORDCNT
C11TRCNT HAOI6000 MDIGITS2 NKSGAME QBBUILD TRIPHP XUCXAC
C11XOA HIREHP MESSAGE NKSP QBMAX TWOSUM YPKTH
CATALAN HSPC14A MINCUT NKTABLE QBMSEQ V11WATER ZABAVA
CBUYING HSPC14F MINK NKTICK QBMST V8SCORE
CENTRE28 HSPC14L MINROAD NKTOSS QBRECT VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA DTDOI KWAY MULONE QBHV TWINSNOW
BINARY ELEVATOR MCONVOI NEAREST RECT1 VOSLUCKY
C11BC1 GSS MDIGITS NKINV TCDFZ XAYNHA
CHNREST HIWAY MINCOST PTQMSEQ THEME
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.