Luan Luan

@evidoinothe

Viet Nam, Phú Thọ

Institution: THPT Trung Nghia

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

NKBUS
NKPALIN
NOIXICH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NK05ORDR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.