Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CAR KAGAIN MULONE QMAX2
CHEAT LIQ NKMAXSEQ SUBSTR
COND LIS NKSGAME TWO
EGG MATCH1 PCIRCLE
ELEVATOR MAXCUB PNUMBER
FLOYD MESSAGE POST
HEAP1 MINK QMAX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BONGDA PYRAMID2
FLOW1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.