Hoàng Dương

@duongcscx

Viet Nam, Hà Tĩnh

Institution: HHT

Nothing special

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AREA DHFRBUS KMEDIAN MINCOST NKSEV QBROBOT TRAKA
ASSIGN1 DHLOCO KMIN MINCUT NKSGAME QBSCHOOL TREAT
AUCTION DHSERV KNIGHTS1 MINROAD NKTABLE QBSEGPAR TTRIP
BALLGMVN DQUERY KPLANK MIXUP2 NKTARDY QBSELECT TWO
BESTSPOT DTGAME KQUERY MJOURNEY NOIXICH QBSEQ UPGRANET
BIGNUM DTKSUB LATGACH4 MMINPER NTSEQ QBSQUARE V8ORG
BINARY2 DTTUI1 LCS2X MPRIME NTTREE QMAX V8SCORE
BINLADEN DTTUI2 LEM3 MTREE NUMBER QMAX2 V8SORT
BONUS FBRICK LEM4 MTWALK ONE4EVER QMAX3VN VBF2
BWPOINTS FIB LIGHT NDCCARD OPTCUT QTLOVE2 VCOWFLIX
C11BC2 FIRS LINEGAME NETACCEL ORDERSET RBULL VDANGER
C11CAL FLOYD LIQ NK2MFS PA06ANT REFORM VECTOR
C11ID FWATER LIS NKBM PARIGAME REVAMP VKNIGHTS
C11PRIME GONDOR LITES NKBRACKE PBCWATER ROBOCON VMATRIX
C11SEQ GRAPH_ LKNIGHT NKCITY PBCWRI ROCKS VMGOLD
C11SEQ2 GSS LQDRECT NKDEC PCIRCLE SAFENET2 VMPIZZA
C11SEQ3 HAM12 LTPMSEQ NKFLOW PLACE SEC VMRELATE
C11TRCNT HBTLCA LUBENICA NKINV PNUMBER SETNJA VMRR
C11WATER HIWAY LUCKY13 NKJUMP POST SHHV VMSALARY
CBUYING HIWAY2 M3TILE NKLEAGUE PTREE SPBINARY VMSORT
CENTRE28 ILSBIN MAJSTOR NKLINEUP PWALK SPSEQ VMUNCH
CHAIN2 INCVN MARS NKLUCK PWRFAIL STABLE VNEMPIRE
COUNTCBG INTEGER7 MATCH1 NKMAXSEQ QBBISHOP SUBSTR VOSRTRI
COWGIRL IOIBIN MAUGIAO NKONEARC QBGAME SUMS VSTEPS
CRATE JEWELNB MBUS NKPALIN QBHEAP TJALG WEATHER
CRITICAL KAGAIN MCONVOI NKPATH QBMAX TOTALODD XUCXAC
CRYPTKEY KBUILD MDOLLS NKRACING QBMST TOURS13 YUGI
CTNBULLS KGSS MESSAGE NKREZ QBPOINT TPINCD
DEMSO KINV METERAIN NKSEQ QBRECT TRAFFICN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FMATCH KTUAN PALINY QMAX4
KQUERY2 MEDQUERY PYRAMID2 TWINSNOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.