Nguyễn Thành Đức

@ducnt25899

Viet Nam, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Institution: CVP

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AUCTION FWATER NKABD NKTICK SUMXOR
BCDIV KMIN NKCITY PBCFIBO TEST
BIGNUM LATGACH4 NKDIVSEQ PNUMBER XMAS
C11BC2 LIQ NKINV POST
CMP MAXARR1 NKLINEUP POST3
DHEXP MPRIME NKNUMFRE STRANGE
FLOYD MYSTERY NKSGAME SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

IOIBIN QMAX
MULONE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.