huynh quang thao

@doandienkhanh

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: FPT University

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11SEQ IOIBIN LNACS PNUMBER QBSTR
CMP KKKCT2 MAXNUM POST SHCH
COUNTCBG KPLANK MPRIME POST3 VBGRASS
CT LEM3 NKCITY QBHV
CTNBULLS LINEGAME NKFLOW QBMAX
HEAP1 LIQ NKNUMFRE QBMST
ILSMATH LIS OPTCUT QBRECT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM FFLOW LIS2VN PBCDIV
ETF FMATCH MATCH1 TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.