Nguyen Dk

@dknguyen176

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CTREE KHISTORY MDOLLS NKONEARC QBBUILD SUBSTR
ALADDIN CUTSEQS KINV MEDIAN NKPALIN QBCAKE TAXID
ALAKE CVJETICI KQUERY MESSAGE NKPANO QBDIVSEQ TAYTRUC
AMSSEQ DANCING KQUERY2 MILITARY NKPOLICE QBGAME THEME
AREA DIAMOND KSPREE MINCOST NKPOLY QBMAX THTRACE
ASSIGN1 DISNEY1 KTREEC MINCUT NKREZ QBMSEQ TJALG
BARIC DISNEY2 LABUDOVI MINK NKSEQ QBPAL TOURS13
BCDIV DQUERY LATGACH MIXUP2 NKSEV QBRECT TPINCD
BGMINE DRASHOOT LATGACH4 MMASS NKSGAME QBROBOT TPTICKET
BIGNUM DTTUI1 LAZYCOWS MPILOT NKSP QBSCHOOL TRAFFICN
BINARY DTTUI2 LCA MREPLBRC NKTEAM QBSELECT TRIBE
BLAND EGG LCS2X MSE06H NKTICK QBSEQ TTRIP
BLGEN EQSTR LEM3 MSTICK NKTOSS QBSQUARE V8SCORE
BONUS FBRICK LEM4 MSTRING NTHUGE QBSTR V8SORT
BWPOINTS FINDNUM LEM5 MTREE NTPFECT QBTICKET VBLOCKS
C11BC1 FIRS LIGHTS MTWALK NTSEQ QBTRANS VCOWFLIX
C11BC2 FLOYD LINEGAME NEAREST NTSURF QBTREEK VDANGER
C11CAVE FMATCH LIQ NETACCEL NTTREE QHROAD VECTOR
C11CUT FOCUS LIS NHPAINT NUMBER QMAX VKNIGHTS
C11KM FWATER LITES NK05DSRT ONE4EVER QMAX2 VMEMPIRE
C11PAIRS GOLD LNACS NKA1 OPTCUT QTREE3 VMMTFIVE
C11PNUM GONDOR LQDBUS NKABD ORDERSET QUAD VMST
C11SEQ GPMB LQDFIBO NKBM OWN2 RABGAME VMUNCH
CAPITAL GRAPH_ LQDGONME NKBRACKE PBCDIV RBULL VNEMPIRE
CBUYING GSS LQDQPER NKCABLE PBCGANGS RECTP VOCACTUS
CENTRE28 HAF1 LQDRECT NKCITY PBCPOINT REFORM VODONCAY
CHNREST HAOI5000 LQDXEUI NKDEC PBCSEQ REVAMP VOIEXAM
CHUOIHAT HBTLCA LSFIGHT NKFLOW PBCWATER ROADS VOSTRIBO
COIN34 HIWAY LUBENICA NKGIFTS PCIRCLE SAFENET2 VOXOR
COLLECT HIWAY2 LUCKYNUM NKGOLF POST SCOLLECT VPARTSUM
COND HP09ANTS MARBLE NKH POST3 SEQ198 VSTEPS
COWGIRL INCVN MATCH1 NKINV POWER SLIKAR VUKVN
CRATE IOIBIN MATCH2 NKJUMP PRETTYP SPBINARY WEATHER
CRECT ITREE MAUGIAO NKLEAGUE PTRANG SPSEQ XOINC
CROSS12 KAGAIN MAXARR1 NKLINEUP PTREE STABLE XYZ
CRYPTKEY KBUILD MBIPALIN NKMAXSEQ PVOI14_4 STNODE
CTAIN KCOLLECT MCARDS NKMINERS PWALK STONE1
CTNCLN KDIFF MCHAOS NKMOBILE QBAGENTS STRAVEL
CTNOWN KGSS MCONVOI NKMOU QBBISHOP STREDUCE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BOSS
DTKSUB
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.