Lyndon Ho

@dingledooper1

Canada, Vancouver

Institution: Lord Byng Secondary

#define getchar() (*_pinp?*_pinp++:(_inp[fread(_pinp=_inp, 1, 4096, stdin)]='\0', *_pinp++)) #define scan(x) do{while((x=getchar())<'-'); _ssign=x=='-'; if(_ssign) while((x=getchar())<'0'); for(x-='0'; '0'<=(_=getchar()); x=(x<<3)+(x<<1)+_-'0'); x=_ssign?-x:x;}while(0) char _inp[4097], *_pinp=_inp, _; int _ssign;

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CMP
SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.