Dang Duy Dat

@dat1110000

Viet Nam, Ben Tre

Institution: Ben Tre High School For Gift Student

fuck off

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB PERIODNB
BGMAGIC QBBISHOP
BGMINE QBMARKET
BGSTRING QBMSEQ
CROSS12 QBMST
GRAPH_ SKPV15_5
NKSP VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FLOYD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.