Đặng Hải Đăng

@danghaidang

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: THPT chuyên Trần Phú

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CENTRE28 NKJUMP
CMP SUMS
FLOYD
KGSS
KMEDIAN
NDCCARD
NKABD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER QBSCHOOL
PNUMBER
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.