Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONES MEDIAN TREAT
CNMARBLE NKDIVSEQ TREENUM
CUTSEQS NKNUMFRE
HEADQRT PALINY
JEDNAKOS PBCSEQ
KKDD PER
KMIN QBTRANS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ELEVATOR
VCRISIS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.