le van

@cuong6

Viet Nam, ninh binh

Institution: ccc

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONES FLOYD MMASS NUMCON SPSEQ
BWPOINTS HEAP1 NDCCARD PBCDEM V11WATER
C11PAIRS HIREHP NKABD PBCWATER
C11WATER IOIBIN NKCITY QBDIVSEQ
CHEAT KAGAIN NKLINEUP QBRECT
CREC01 KMIN NKSGAME QHROAD
DHEXP LIS NKTICK ROTATION

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

KQUERY QMAX
QBHEAP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.