Ha-Duong Nguyen

@cmpitg

Finland, Helsinki

Institution: N/A

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BIGNUM NKSGAME
EGG POST
KAGAIN QMAX
LIQ
LIS
MATCH1
MESSAGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.