Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

LINEGAME QBMAX
LIQ QBMSEQ
NKABD ROTATION
NKINV STNODE
PBCPOINT TORCH
PNUMBER VCOWFLIX
POST VNCUT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHESS_ QBSEQ
LIS QMAX
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.