Dinh Chinh

@chinhchamhoc

Viet Nam, Pleiku

Institution: Hung Vuong Gifted Highschool

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS MILITARY SAFENET2 WEATHER
BESTSPOT NETACCEL SHHV
CHUOIHAT NKGUARD SPBINARY
CRITICAL NKTOSS STNODE
HEADQRT PWALK TJALG
LIQ QBDIVSEQ V8ORG
METERAIN QBSCHOOL VDANGER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LIS
MTWALK
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.