Khanh Truong

@bamboo3250

Singapore, Singapore

Institution: National University of Singapore

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHESSCBG GRAPH_ MATCH1 NKGUARD PALINY ROBOCON
ALAKE CHNREST GROUP MATMA NKINV PARIGAME SAFENET2
ANT CINEMA GSS MAXARR1 NKJUMP PASSWORD SCOLLECT
AP CLOCK HAM12 MBLAST NKLEAGUE PATULJCI SEC
AREA COLLECT HARBINGE MCLONUM NKLETTER PBCWATER SHHV
AUCTION COLOREC HIWAY2 MDIGITS NKLINEUP PCIRCLE SIGNAL
BALLGAME CON INSUL MDOLLS NKMARS PERNALTY SPQUEUE
BAOVE COND IOIBIN MESSAGE NKMAXSEQ PLACE SPSEQ
BASEH COUNTCBG IQ METERAIN NKMSG POWER STNODE
BCDIV COUNTPL KAGAIN MINK NKNUMFRE PWALK SUBSTR
BESTSPOT COWGIRL KMIN MINMOVE NKONEARC PWRFAIL TJALG
BINARY CREC01 KQUERY MIXUP2 NKPALIN PYRAMID2 TPBISHOP
BINLADEN CRITICAL KRECT MOVE12 NKPATH QBBISHOP TRAFFICN
BINTREE CROSS12 KTREEC MPILOT NKRAIN QBDISNEY TRAVEL12
BONES CTNBULLS LATGACH MRECAMAN NKREZ QBDIVSEQ TREAT
BONUS CTREE LATGACH4 MSE06H NKROBOT QBHEAP TWINSNOW
BRACKET DAMAGE LEDOTAN MSTICK NKSEV QBMAX UPGRANET
BRIDGES DQUERY LEM3 MULONE NKSGAME QBMST V11TOUR
BWPOINTS DRASHOOT LINEGAME NEAREST NKTARDY QBSCHOOL V11WATER
C11BC2 DTTUI1 LIQ NETACCEL NKTEAM QBSEQ V8SCORE
C11DK1 EGG LIS NKABD NKTICK QBSTR VBGRASS
C11SEQ ELEVATOR LNACS NKBUILD NKTREE QBTRANS VCOLDWAT
CARDS F1 LQDGONME NKBUS NKTRIO QMAX VCOWFLIX
CASTLE FIBVAL LQDXEUI NKCARD NTPFECT QMAX2 VDANGER
CATALAN FIRS LUBENICA NKCAT NUMCON QMAX3VN VMUNCH
CBUYING FLOW1 LUCKYNUM NKCITY OLDMAPS QMAX4 VPARTSUM
CENTRE28 FLOYD M00PAIR NKDIVSEQ ORDERSET QTKNAP VRATF
CHAIN2 FOCUS M3TILE NKFLOW OTOCI RECTP VSTEPS
CHEAT FWATER MARS NKGIFTS PA06ANT ROADS WEATHER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN1 C11KM ELECT MCONSTR POINT QBRECT TWOSAT
BIC DISNEY1 ENET NKBM QBCAKE RAOVUON
BIGNUM DTKSUB HIWAY NKCABLE QBHV THREE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.