Chinh Nguyen

@arcane

Viet Nam

Institution: KAIST

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ASSIGN1 MINK SUBSTR
CAR MULONE
CATALAN NK05ORDR
FLOYD NKMSG
LIS PCIRCLE
MATCH1 QBDIVSEQ
MESSAGE QBMSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

PRAVO
RECT1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.