An Huỳnh

@andeptrai

Viet Nam, Tam Ky

Institution: Ly Tu Trong Secondary School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS PWALK VMST
BINPACK QBBISHOP VMUNCH
CTREE QBMAX VOSNET
DTTUI2 QBROBOT WORDCNT
LEM3 QBSCHOOL
MTWALK V8SORT
PVOI14_4 VMSCALE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HIWAY SOPENP
PTREE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.