Hà Nguyễn

@aloha20112001

Viet Nam, Hai Phong

Institution: School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CMP
POST3

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

STRANGE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.