Alexei Dmitry

@alexei_pc

Viet Nam, Ho Chi Minh Cty

Institution: THCS Nhựt Tảo

мир Мой

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CP NK05MNIM QBMAX
ACMNB DTTUI1 NK05ORDR QBSEQ
ASSIGN1 ELEVATOR NKBUS QBSTR
BIGNUM FLOYD NKPALIN SUMXOR
BLGEN LEM3 NKTICK TCDFZ
BONUS MATCH2 POST3 TORCH
CATALAN MPRIME QBHV

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CTAIN GSS KQUERY2 NK05EOPR SUBSTR
FFLOW HUGEKNAP LIQ STRANGE TWO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.