Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tương ðương hóa hai từ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
100 243 229 0 13 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-03-24 09:23:43 Jimmy 100 0.00 252k

PAS-FPC

2 2008-04-22 13:40:26 Thủy Tiên 100 0.00 1.7M

PAS-FPC

3 2008-05-04 11:19:22 Thiêm Nguyễn 100 0.00 576k

PAS-FPC

4 2008-05-04 13:22:14 ConanKudo 100 0.00 912k

PAS-FPC

5 2009-02-13 02:11:40 Phong 100 0.01 1.2M

PAS-FPC

6 2009-09-20 06:00:54 RR 100 0.00 2.5M

PAS-FPC

7 2009-11-27 11:39:49 Nobita1604 100 0.97 1.3M

PAS-FPC

8 2009-12-10 09:34:41 Tue Le 100 0.00 4.8M

PAS-FPC

9 2009-12-25 10:45:03 Phạm Thanh Tùng 100 0.00 1.8M

PAS-FPC

10 2009-12-31 03:47:34 khanhptnk 100 0.00 42M

PAS-FPC

11 2010-01-28 18:21:43 Nguyễn Đức Anh 100 0.01 8.4M

PAS-FPC

12 2010-02-12 18:35:11 Trần Hải Đăng 100 0.02 4.5M

C++

4.3.2

13 2011-05-05 10:21:02 Hy Trường Sơn 100 0.02 7.3M

C++

4.3.2

14 2011-07-26 09:38:31 Thanh Nguyen 100 0.00 1.1M

PAS-FPC

15 2011-07-31 19:25:11 PSA.X.A.N.A 100 0.00 308k

PAS-FPC

16 2011-08-27 15:48:57 trandatbav 100 0.00 752k

PAS-FPC

17 2011-08-28 05:38:40 ‮ ‮ 100 0.00 680k

PAS-FPC

18 2011-11-23 02:35:25 Cao Viên Viên 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

19 2012-02-16 18:37:37 chii68 100 0.85 4.6M

C++

4.3.2

20 2012-04-29 06:34:05 Vinh Nguyen 100 0.00 272k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.