Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Steps Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2715 6739 6184 0 553 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-06-18 14:02:38 Tiểu Long Nữ 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

2 2008-06-18 18:12:26 bnta2 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

3 2008-06-18 18:13:46 RR 100 0.00 948k

PAS-FPC

4 2008-06-18 18:50:40 Danh Nguyen 100 0.00 1.3M

PAS-FPC

5 2008-06-18 19:06:50 leeyun 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

6 2008-06-18 19:43:02 neo 100 0.00 1.3M

PAS-FPC

7 2008-06-18 19:46:40 Fernando Torres 100 0.00 1.4M

PAS-FPC

8 2008-06-19 03:09:48 ~!(*(@*!@^& 100 0.00 3.0M

C

9 2008-06-19 03:49:05 Broken eyes 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

10 2008-06-19 05:31:16 beobeodd 100 0.00 644k

PAS-FPC

11 2008-06-19 07:46:03 ConanKudo 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

12 2008-06-19 07:50:27 Kamiki Ryunosuke 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

13 2008-06-19 08:37:19 Đào Đình Giang 100 0.00 4.4M

PAS-FPC

14 2008-06-19 10:02:06 quang huy duong 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

15 2008-06-19 17:02:57 Tớ iu Bê Béo nắm 100 0.00 1.4M

PAS-FPC

16 2008-06-19 17:17:13 Nguyễn Xuân Khánh 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

17 2008-06-19 17:23:16 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 0.00 1.4M

PAS-FPC

18 2008-06-19 18:01:07 special_one 100 0.00 2.4M

C

19 2008-06-19 19:58:01 Sun Prince 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

20 2008-06-20 04:10:32 quarterss 100 0.05 652k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.