Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cây Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
522 1670 1606 0 63 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-30 03:00:36 Bugs can be everywhere 100 1.27 12M

PAS-FPC

2 2014-12-30 03:25:38 Purple guy 100 2.64 15M

C++

4.3.2

3 2014-12-30 03:40:34 Lê Quý Đôn 100 4.66 173M

C++

4.3.2

4 2014-12-30 03:43:22 [KC]★★★★★ARSENAL1886 100 4.12 13M

PAS-FPC

5 2014-12-30 03:45:17 Coder nhà mình 100 2.72 9.8M

PAS-FPC

6 2014-12-30 03:54:01 ­Huy 100 2.99 12M

PAS-FPC

7 2014-12-30 03:56:52 outplayed 100 3.61 13M

PAS-FPC

8 2014-12-30 04:03:17 Vuong Hy 100 1.32 36M

PAS-FPC

9 2014-12-30 04:24:28 Jake Ryan 100 1.48 17M

C++

4.3.2

10 2014-12-30 04:39:03 [$Zeus$] 100 4.25 59M

PAS-FPC

11 2014-12-30 04:43:35 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 1.78 31M

C++

4.3.2

12 2014-12-30 04:44:08 Minh Tuan Nguyen 100 1.18 10M

C++

4.3.2

13 2014-12-30 04:44:56 Thang Nguyen 100 2.08 25M

C++

4.3.2

14 2014-12-30 04:59:57 Beerus 100 1.60 16M

PAS-FPC

15 2014-12-30 05:00:39 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 1.88 23M

C++

4.3.2

16 2014-12-30 05:01:40 Chuyên Nhật CNN 100 3.38 85M

C++

4.3.2

17 2014-12-30 05:14:07 QC 100 2.14 10M

PAS-FPC

18 2014-12-30 05:23:10 Bitagi97 100 2.13 15M

PAS-FPC

19 2014-12-30 05:30:03 Nhung anh sao dem 100 1.54 29M

C++

4.3.2

20 2014-12-30 06:07:06 Duc971 100 2.13 21M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.