Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOSTREE2 Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
42 81 79 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-10-27 02:23:54 Bitagi97 100 1.13 6.7M

PAS-FPC

2 2014-10-27 02:24:29 TiChuot97 100 1.52 7.2M

C++

4.3.2

3 2014-10-27 02:26:38 Thái Lan chuyên văn 100 1.08 3.8M

PAS-FPC

4 2014-10-27 02:27:16 Mew. 100 1.13 4.6M

PAS-FPC

5 2014-10-27 02:34:11 Minh Tuan Nguyen 100 1.39 7.4M

C++

4.3.2

6 2014-10-27 02:35:26 Finally 100 1.64 8.1M

C++

4.3.2

7 2014-10-27 02:55:46 Thang Nguyen 100 1.25 5.9M

C++

4.3.2

8 2014-10-27 03:08:19 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 1.36 8.2M

C++

4.3.2

9 2014-10-27 03:09:45 Đào Phan Khải 100 1.15 7.9M

PAS-FPC

10 2014-10-27 04:56:32 con_nha_ngheo 100 1.43 7.0M

C++

4.3.2

11 2014-10-27 05:06:55 minhpbca2k41 100 0.89 3.8M

PAS-FPC

12 2014-10-27 05:26:03 Phạm Thanh Hùng 100 1.51 6.8M

C++

4.3.2

13 2014-10-27 06:17:28 Thương 100 1.22 10M

C++

4.3.2

14 2014-10-27 09:08:55 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 1.56 6.9M

C++

4.3.2

15 2014-10-27 14:35:08 [KanGaruu].Nắng 100 0.99 4.3M

PAS-FPC

16 2014-10-27 17:49:02 F5 100 1.68 7.6M

C++

4.3.2

17 2014-10-28 01:04:17 a;slkfjasl;fkj 100 1.05 7.1M

PAS-FPC

18 2014-10-28 04:38:03 Tớ Yêu Lan Anh 100 4.85 8.9M

C++

4.3.2

19 2014-10-28 19:52:37 Nguyên 100 1.39 6.2M

C++

4.3.2

20 2014-10-29 15:07:57 vietdoan 100 1.17 6.4M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.