Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bài toán số 7 Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
507 1493 1369 0 106 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-09-21 19:12:25 Thcs Đặng Chánh Kỷ 100 0.95 15M

PAS-FPC

2 2014-09-21 19:14:50 Thương 100 1.42 23M

C++

4.3.2

3 2014-09-21 19:17:41 Purple guy 100 0.85 6.8M

C++

4.3.2

4 2014-09-21 19:18:42 Phan Huy Hoàng a2k42 100 0.80 19M

PAS-FPC

5 2014-09-21 19:22:31 Phạm Thanh Hùng 100 0.56 15M

C++

4.3.2

6 2014-09-21 19:34:57 [KanGaruu].Nắng 100 0.69 5.2M

PAS-FPC

7 2014-09-21 19:36:35 [KC]★★★★ - darkmagician 100 0.61 4.0M

PAS-FPC

8 2014-09-21 19:46:42 Thanh-Dat Truong 100 0.56 19M

C++

4.3.2

9 2014-09-21 20:11:47 Tớ Yêu Lan Anh 100 1.18 69M

PAS-FPC

10 2014-09-22 00:31:03 Duc971 100 0.78 6.8M

C++

4.3.2

11 2014-09-22 00:50:38 5ting 100 0.56 13M

PAS-FPC

12 2014-09-22 02:06:27 LL 100 0.60 4.0M

PAS-FPC

13 2014-09-22 02:09:22 Smoke Day Everyweed 100 0.60 4.2M

PAS-FPC

14 2014-09-22 02:16:46 ttdpro 100 0.81 15M

PAS-FPC

15 2014-09-22 02:24:42 [♥KC]★★★★ - OACOVE 100 0.62 4.2M

PAS-FPC

16 2014-09-22 02:30:23 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.60 19M

C++

4.3.2

17 2014-09-22 02:33:18 Giraffe 100 0.61 4.0M

PAS-FPC

18 2014-09-22 02:36:31 Bugs can be everywhere 100 0.85 27M

PAS-FPC

19 2014-09-22 02:41:07 Thang Nguyen 100 0.41 11M

C++

4.3.2

20 2014-09-22 03:24:43 Vuong Hy 100 0.79 7.9M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.