Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Khôi phục dãy số Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
160 458 435 0 23 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-16 15:46:26 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 2.02 30M

C++

4.3.2

2 2014-12-16 16:09:00 Jake Ryan 100 5.40 21M

C++

4.3.2

3 2014-12-16 16:19:45 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 2.27 29M

C++

4.3.2

4 2014-12-16 16:27:31 Mew. 100 2.32 25M

C++

4.3.2

5 2014-12-16 16:36:24 Duc971 100 2.35 40M

C++

4.3.2

6 2014-12-16 16:45:01 Complicated Heart 100 2.47 32M

C++

4.3.2

7 2014-12-17 00:48:22 HT 100 2.34 29M

C++

4.3.2

8 2014-12-17 19:20:08 pat 100 2.51 43M

C++

4.3.2

9 2014-12-18 07:46:54 Phạm Bá Thái 100 5.37 25M

C++

4.3.2

10 2014-12-18 11:05:42 [KC]★★★★ - darkmagician 100 4.91 800M

PAS-FPC

11 2014-12-18 14:09:39 Phạm Thanh Hùng 100 5.45 29M

C++

4.3.2

12 2014-12-19 04:23:57 Vuong Hy 100 1.25 15M

PAS-FPC

13 2014-12-21 05:49:44 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 6.37 39M

C++

4.3.2

14 2014-12-21 18:51:59 ... 100 1.46 32M

PAS-FPC

15 2014-12-23 01:34:20 Nguyên 100 2.34 33M

C++

4.3.2

16 2014-12-23 03:07:12 FO3 Ronaldinho Gaucho XI !!!! 100 2.22 32M

C++

4.3.2

17 2014-12-23 04:50:09 LL 100 1.32 27M

PAS-FPC

18 2014-12-23 04:58:40 ping Pong 100 1.25 31M

PAS-FPC

19 2014-12-23 09:15:30 zwindstorm 100 7.74 16M

PAS-FPC

20 2014-12-23 11:11:48 Mỹ Duyên 100 7.49 12M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.