Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tam giác vuông Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
365 939 853 0 80 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-09-29 17:13:46 Giraffe 100 0.03 2.5M

PAS-FPC

2 2014-09-29 17:14:43 [KanGaruu].Nắng 100 0.04 4.0M

PAS-FPC

3 2014-09-29 17:16:05 5ting 100 0.04 2.5M

PAS-FPC

4 2014-09-29 17:16:53 [ND].Bee.Sociu 100 0.04 2.7M

PAS-FPC

5 2014-09-29 17:17:40 [KC]★★★★ - darkmagician 100 0.04 2.5M

PAS-FPC

6 2014-09-29 17:18:15 ptnega 100 0.00 4.1M

C++

4.3.2

7 2014-09-29 17:18:16 dyn 100 0.04 1.8M

PAS-FPC

8 2014-09-29 17:19:18 LL 100 0.04 2.5M

PAS-FPC

9 2014-09-29 17:19:48 Thcs Đặng Chánh Kỷ 100 0.03 1.8M

PAS-FPC

10 2014-09-29 17:21:34 Đào Phan Khải 100 0.05 6.3M

PAS-FPC

11 2014-09-29 17:22:36 JATC 100 0.04 1.8M

PAS-FPC

12 2014-09-29 17:23:40 LuongDucTuanDat.c500 100 0.04 3.2M

PAS-FPC

13 2014-09-29 17:24:07 a;slkfjasl;fkj 100 0.02 1.8M

PAS-FPC

14 2014-09-29 17:25:24 Phan Huy Hoàng a2k42 100 0.28 4.8M

PAS-FPC

15 2014-09-29 17:28:44 Beerus sama 100 0.06 3.4M

PAS-FPC

16 2014-09-29 17:33:24 [♥KC]★★★★ - OACOVE 100 0.03 2.5M

PAS-FPC

17 2014-09-29 17:35:34 I LOVE LS 100 0.02 2.5M

PAS-FPC

18 2014-09-29 17:43:24 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.04 4.3M

C++

4.3.2

19 2014-09-29 17:46:10 Thang Nguyen 100 0.02 4.1M

C++

4.3.2

20 2014-09-29 17:47:04 BIGBANG 100 0.04 4.1M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.