Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Dãy con chung Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
160 503 481 0 22 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-10-27 02:21:42 Bitagi97 100 4.44 516k

PAS-FPC

2 2014-10-27 02:22:15 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 1.63 2.7M

C++

4.3.2

3 2014-10-27 02:28:15 Mew. 100 5.07 386M

C++

4.3.2

4 2014-10-27 02:34:33 Minh Tuan Nguyen 100 1.93 2.7M

C++

4.3.2

5 2014-10-27 03:09:03 Đào Phan Khải 100 4.69 632k

PAS-FPC

6 2014-10-27 03:12:01 Bugs can be everywhere 100 13.04 215M

PAS-FPC

7 2014-10-27 03:13:06 Thang Nguyen 100 5.25 2.7M

C++

4.3.2

8 2014-10-27 03:20:45 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 6.94 194M

C++

4.3.2

9 2014-10-27 03:28:19 a;slkfjasl;fkj 100 3.48 382M

PAS-FPC

10 2014-10-27 03:33:08 [KC]★★★★ - darkmagician 100 2.42 476k

PAS-FPC

11 2014-10-27 05:49:39 Thcs Đặng Chánh Kỷ 100 1.51 512k

PAS-FPC

12 2014-10-27 08:12:43 Thương 100 2.79 2.8M

C++

4.3.2

13 2014-10-27 08:22:16 Phạm Thanh Hùng 100 2.29 2.8M

C++

4.3.2

14 2014-10-27 08:26:47 con_nha_ngheo 100 2.83 2.9M

C++

4.3.2

15 2014-10-27 10:49:22 Thanh-Dat Truong 100 5.41 348k

PAS-FPC

16 2014-10-27 17:42:22 VuongNguyen 100 2.42 476k

PAS-FPC

17 2014-10-28 03:10:26 Bin 100 2.29 4.9M

C++

4.3.2

18 2014-10-28 12:54:22 LoneWolf 100 1.45 2.7M

C++

4.3.2

19 2014-10-28 16:53:22 Phan Nhat Khang 100 7.72 300M

C++

4.3.2

20 2014-10-28 17:42:19 minhpbca2k41 100 2.43 312k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.