Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOSHANDL Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
92 235 223 0 12 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-10-12 10:36:12 Đào Phan Khải 100 2.61 98M

PAS-FPC

2 2014-10-12 10:40:48 [KanGaruu].Nắng 100 0.78 25M

PAS-FPC

3 2014-10-12 10:42:24 Minh Tuan Nguyen 100 1.29 100M

C++

4.3.2

4 2014-10-12 10:54:22 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.77 32M

C++

4.3.2

5 2014-10-12 11:20:24 Immortal 100 6.13 50M

C++

4.3.2

6 2014-10-12 12:03:02 Mew. 100 6.81 102M

C++

4.3.2

7 2014-10-12 12:37:03 Tớ Yêu Lan Anh 100 6.47 30M

PAS-FPC

8 2014-10-12 14:07:37 ping Pong 100 1.10 26M

PAS-FPC

9 2014-10-12 14:23:08 JATC 100 1.24 79M

PAS-FPC

10 2014-10-12 14:28:08 [$Zeus$] 100 0.75 30M

PAS-FPC

11 2014-10-12 14:31:20 ... 100 2.73 30M

PAS-FPC

12 2014-10-12 14:35:02 Đức CQT 100 1.97 30M

PAS-FPC

13 2014-10-12 15:39:05 [ND].Bee.Sociu 100 0.71 30M

PAS-FPC

14 2014-10-12 17:38:06 Beerus 100 0.59 26M

PAS-FPC

15 2014-10-12 17:53:22 Lê Quý Đôn 100 5.22 53M

C++

4.3.2

16 2014-10-12 18:36:17 Hung Phung 100 9.64 2.9M

C++

4.3.2

17 2014-10-12 18:54:08 Never too late 100 0.64 26M

PAS-FPC

18 2014-10-12 20:49:35 Nguyễn Hoàng Phương 100 5.19 29M

CPP

19 2014-10-13 03:24:59 Bugs can be everywhere 100 0.80 31M

PAS-FPC

20 2014-10-13 05:42:33 Coder nhà mình 100 0.94 30M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.