Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Lũy thừa Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
101 418 401 0 17 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-10-12 15:51:06 Discite4ever 100 50.44 61M

C++

4.3.2

2 2014-10-12 23:01:43 What Does The Fox Say? 100 31.22 11M

C++

4.3.2

3 2014-10-13 17:20:48 Vuong Hy 100 65.03 16M

PAS-FPC

4 2014-10-14 16:28:15 Goldsea 100 49.01 18M

C++

4.3.2

5 2014-10-16 10:18:11 Minh Ngoc (Y) 100 42.89 1400M

JAVA

6 2014-10-17 16:32:56 Mew. 100 79.50 11M

C++

4.3.2

7 2014-10-30 15:26:13 Bitagi97 100 64.57 8.2M

PAS-FPC

8 2014-11-03 13:33:03 Immortal 100 57.27 18M

C++

4.3.2

9 2014-11-03 15:21:20 Thương 100 62.72 170M

C++

4.3.2

10 2014-11-03 17:39:56 [KanGaruu].Nắng 100 59.00 160M

PAS-FPC

11 2014-11-03 19:14:39 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 45.83 18M

C++

4.3.2

12 2014-11-04 13:25:45 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 57.05 18M

C++

4.3.2

13 2014-11-04 13:47:45 Thang Nguyen 100 63.58 33M

C++

4.3.2

14 2014-11-04 13:57:12 Minh Tuan Nguyen 100 58.18 18M

C++

4.3.2

15 2014-11-06 09:26:13 con_nha_ngheo 100 42.37 10M

C++

4.3.2

16 2014-11-06 09:43:47 Thcs Đặng Chánh Kỷ 100 54.08 160M

PAS-FPC

17 2014-11-09 11:16:04 Thanh Tùng 100 58.55 7.9M

PAS-FPC

18 2014-11-10 14:43:14 ping Pong 100 48.87 15M

PAS-FPC

19 2014-11-12 04:06:27 Beerus sama 100 48.24 16M

PAS-FPC

20 2014-11-12 04:12:34 Skylife 100 49.75 15M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.