Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðếm bi Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
95 433 421 0 12 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-10-12 10:40:16 Bugs can be everywhere 100 10.44 1.9M

PAS-FPC

2 2014-10-12 12:01:56 Mew. 100 8.63 16M

PAS-FPC

3 2014-10-12 13:22:00 JATC 100 5.43 57M

PAS-FPC

4 2014-10-12 13:48:36 JATC 100 4.79 59M

C++

4.3.2

5 2014-10-12 15:45:50 Thanh-Dat Truong 100 7.35 79M

C++

4.3.2

6 2014-10-13 13:43:55 Thương 100 8.01 374M

C++

4.3.2

7 2014-10-16 05:12:41 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 6.59 78M

C++

4.3.2

8 2014-10-20 04:07:51 Beerus 100 10.62 1.2M

PAS-FPC

9 2014-10-20 15:27:58 Thang Nguyen 100 5.66 59M

C++

4.3.2

10 2014-10-20 15:31:12 Minh Tuan Nguyen 100 6.06 4.9M

C++

4.3.2

11 2014-10-23 08:13:33 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 7.79 319M

C++

4.3.2

12 2014-10-24 10:33:23 vietdoan 100 6.77 4.3M

C++

4.3.2

13 2014-11-16 10:27:36 Giraffe 100 3.97 57M

PAS-FPC

14 2014-11-20 16:52:14 Tai Khoan Chung 100 8.47 4.5M

C++

4.3.2

15 2014-11-25 07:29:34 Immortal 100 6.58 12M

C++

4.3.2

16 2014-11-28 15:14:10 Vuong Hy 100 6.41 344M

PAS-FPC

17 2014-12-02 01:24:29 [$Zeus$] 100 10.06 1.4M

PAS-FPC

18 2014-12-02 03:05:09 Skylife 100 10.35 7.3M

PAS-FPC

19 2014-12-04 15:09:00   100 5.62 652M

C++

4.3.2

20 2014-12-05 15:08:00 Coder nhà mình 100 6.90 113M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.