Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Không gian bốn chiều Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
27 142 138 0 4 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-11-24 07:11:45 Mew. 100 8.63 80M

C++

4.3.2

2 2014-11-24 07:47:41 con_nha_ngheo 100 4.76 72M

C++

4.3.2

3 2014-11-24 09:58:57 Discite4ever 100 12.28 81M

C++

4.3.2

4 2015-03-05 03:23:31 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 1.92 54M

C++

4.3.2

5 2015-03-30 05:50:25 Phạm Bá Thái 100 3.45 28M

C++

4.3.2

6 2016-03-04 14:53:15 The Mastermind 100 5.51 29M

CPP14

7 2016-03-04 14:53:30 robin 100 6.00 52M

PAS-FPC

8 2016-03-04 15:10:05 Cpt.Zack 100 5.76 26M

PAS-FPC

9 2016-03-06 12:39:29 Lê Quang Tuấn 100 8.28 87M

CPP

10 2016-08-21 18:04:12 『 NewL 』 100 6.59 26M

PAS-FPC

11 2017-12-12 09:48:49 Wan.2000 100 1.61 86M

CPP14

12 2017-12-12 10:43:39 nguyễn tấn đạt 2k2 100 10.56 33M

C++

4.3.2

13 2017-12-12 13:08:00 A new Bùi 100 11.04 51M

CPP14

14 2017-12-12 14:28:04 KROPEVOL 100 11.41 51M

CPP14

15 2017-12-12 14:29:47 No Code No Life 100 12.85 42M

CPP14

16 2018-07-18 14:27:36 nthoang 100 2.27 51M

CPP14

17 2014-11-24 15:55:01 Sâu Lười 93.94 7.15 72M

C++

4.3.2

18 2017-12-12 15:32:31 Straw 93.94 1.52 48M

CPP14

19 2017-12-13 01:32:50 =.= học đi yêu cái lợn =.= 93.94 13.72 65M

CPP

20 2017-12-13 01:55:15 =.= học đi yêu cái lợn =.= 93.94 7.91 159M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.