Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

X?p phòng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
183 454 440 0 9 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-12-27 14:47:55 robin 100 0.71 5.0M

PAS-FPC

2 2015-12-27 14:50:15 MofK 100 3.94 9.5M

C++

4.3.2

3 2015-12-27 14:51:37 Lê Quang Tuấn 100 0.78 6.8M

CPP

4 2015-12-27 14:56:28 HATE JOBSET 100 3.88 37M

C++

4.3.2

5 2015-12-27 15:08:48 iÎÎüšiøÑ 100 1.16 92M

PAS-FPC

6 2015-12-27 15:20:14 Đông Kiếm Em 100 0.91 46M

PAS-FPC

7 2015-12-27 16:24:46 SoulSilver 100 1.50 9.4M

C++

4.3.2

8 2015-12-27 16:25:37 凸( ̄ヘ ̄) 100 0.76 8.8M

C++

4.3.2

9 2015-12-27 16:49:11 Đen Đi làm bài trên Ét Pi Ô Ji 100 2.29 32M

C++

4.3.2

10 2015-12-27 17:08:08 Vyte 100 0.84 10M

PAS-FPC

11 2015-12-27 17:11:00 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 2.14 19M

CPP14

12 2015-12-28 03:06:08 Complicated Heart 100 1.52 12M

C++

4.3.2

13 2015-12-28 03:31:45 November Rain 100 0.80 7.4M

PAS-FPC

14 2015-12-28 08:57:11 mr.sometimeswinmid 100 0.92 18M

PAS-FPC

15 2015-12-28 09:11:02 Trần Đông 100 2.18 14M

PAS-FPC

16 2015-12-28 10:08:18 EE Fire 100 1.47 11M

C++

4.3.2

17 2015-12-28 11:33:20 Thất Dạ Chí Quỷ 100 2.26 17M

C++

4.3.2

18 2015-12-28 11:56:31 Lam Nguyen 100 1.78 20M

C++

4.3.2

19 2015-12-28 14:29:04 [KanGaruu].Nắng 100 2.28 21M

C++

4.3.2

20 2015-12-28 17:43:38 QC 100 1.54 10M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.