Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chuyện Mưa Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
53 198 186 0 12 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-30 03:11:38 Tmbao 100 5.55 104M

C++

4.3.2

2 2014-12-30 05:22:15 BIDV 100 8.61 154M

C++

4.3.2

3 2014-12-30 07:56:18 RR 100 17.23 95M

C++

4.3.2

4 2014-12-31 03:41:02 My Ny 100 35.59 7.1M

PAS-FPC

5 2015-01-01 16:31:02 Thanh Tùng 100 5.29 21M

PAS-FPC

6 2015-01-02 08:58:42 [Barker][GauGau].cpp 100 5.65 63M

C++

4.3.2

7 2015-01-06 06:36:08 Mew. 100 4.49 128M

C++

4.3.2

8 2015-01-06 21:54:35 isan 100 5.53 102M

CPP14

9 2015-01-24 14:12:01 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 7.60 153M

CPP14

10 2015-10-06 03:10:36 Chuyên Hóa LQĐ 100 8.64 251M

C++

4.3.2

11 2015-10-07 10:31:34 [$Zeus$] 100 10.01 173M

CPP14

12 2016-01-02 16:31:40 Lam Nguyen 100 6.04 165M

C++

4.3.2

13 2016-09-08 17:58:32 Lê Quang Tuấn 100 4.01 65M

CPP14

14 2017-10-10 15:08:44 『 NewL 』 100 2.49 41M

PAS-FPC

15 2014-12-30 03:08:37 [♥KC]★★★★ - OACOVE 30 0.03 3.6M

PAS-FPC

16 2014-12-30 03:27:58 ttdpro 30 0.00 4.0M

PAS-FPC

17 2014-12-30 09:16:19 Le Anh Duc - A2K42 PBC 30 0.00 2.9M

C++

4.3.2

18 2014-12-30 15:04:14 Đào Phan Khải 30 0.00 13M

PAS-FPC

19 2015-01-02 04:03:40 Thang 30 0.00 2.1M

PAS-FPC

20 2015-01-02 04:10:46 Nguyễn Văn Lương 30 0.00 2.1M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.