Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chãn Lợn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
65 376 348 0 27 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-30 05:32:25 Nhung anh sao dem 100 1.60 2.9M

C++

4.3.2

2 2014-12-31 03:55:39 Mew. 100 1.55 14M

CPP

3 2015-01-02 10:19:04 [Barker][GauGau].cpp 100 1.79 12M

C++

4.3.2

4 2015-01-04 14:54:31 Thanh Tùng 100 5.09 33M

PAS-FPC

5 2015-08-12 10:38:00 Gia nhu chua tung quen 100 5.36 17M

PAS-FPC

6 2015-12-29 17:44:33 QC 100 2.16 12M

CPP14

7 2015-12-30 17:22:35 Lam Nguyen 100 1.63 11M

C++

4.3.2

8 2016-03-14 10:12:32 Lê Quang Tuấn 100 3.23 37M

CPP

9 2016-03-14 10:59:10 Bugs can be everywhere 100 2.07 11M

C++

4.3.2

10 2016-03-14 11:56:36 piouscity 100 2.41 6.7M

C++

4.3.2

11 2016-03-14 15:33:15 robin 100 5.62 9.2M

PAS-FPC

12 2016-03-14 17:51:29 Complicated Heart 100 1.61 11M

CPP14

13 2016-08-11 18:01:05 s34vv1nd 100 3.35 23M

PAS-FPC

14 2016-08-16 04:07:04 『 NewL 』 100 2.31 5.4M

PAS-FPC

15 2016-12-05 13:52:44 __important__ 100 1.26 12M

CPP14

16 2016-12-05 16:54:19 iÎÎüšiøÑ 100 2.43 17M

PAS-FPC

17 2016-12-06 14:54:36 A new Bùi 100 1.09 20M

CPP

18 2017-05-31 19:18:01 Em Gà Vler 100 3.40 50M

CPP14

19 2017-06-01 03:18:23 Niccolò Paganini 100 1.15 36M

CPP

20 2017-06-05 16:09:34 khangkhangtg 100 0.59 17M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.