Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Di chuy?n hình ch? nh?t Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
171 481 451 0 28 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-12-28 07:55:59 robin 100 1.23 3.4M

PAS-FPC

2 2015-12-28 07:58:34 Purple guy 100 1.37 8.8M

C++

4.3.2

3 2015-12-28 08:03:25 Bitagi97 100 0.88 6.4M

CPP14

4 2015-12-28 08:06:06 [KanGaruu].Nắng 100 0.67 5.7M

C++

4.3.2

5 2015-12-28 08:06:47 iÎÎüšiøÑ 100 0.90 6.5M

PAS-FPC

6 2015-12-28 08:07:03 Nguyễn Quang Trung (rekcusTQ) 100 0.87 5.9M

C++

4.3.2

7 2015-12-28 08:07:38 QC 100 0.48 4.9M

CPP14

8 2015-12-28 08:07:58 TKIEN304 100 1.72 6.5M

PAS-FPC

9 2015-12-28 08:08:34 ISIS-chan 100 1.43 5.8M

C++

4.3.2

10 2015-12-28 08:11:20 VanManhPbc1998 100 1.19 3.5M

PAS-FPC

11 2015-12-28 08:14:02 Lê Quang Tuấn 100 1.26 19M

CPP

12 2015-12-28 08:14:53 Hồ Nguyễn Hải Tuấn 100 0.68 448k

PAS-FPC

13 2015-12-28 08:18:12 dott 100 1.28 6.5M

PAS-FPC

14 2015-12-28 08:18:20 My Ny 100 0.52 2.0M

PAS-FPC

15 2015-12-28 08:37:41 Nguyen Anh Tuan (nhiephon) 100 1.15 3.5M

PAS-FPC

16 2015-12-28 08:50:56 Phan Huy Hoàng a2k42 100 1.96 6.4M

PAS-FPC

17 2015-12-28 08:54:23   100 0.79 5.7M

C++

4.3.2

18 2015-12-28 08:55:50 Chuyên Hóa LQĐ 100 0.82 5.7M

C++

4.3.2

19 2015-12-28 09:08:29 Võ Minh Phụng 100 2.67 3.3M

PAS-FPC

20 2015-12-28 09:19:49 Đen Đi làm bài trên Ét Pi Ô Ji 100 3.39 8.8M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.