Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mario ? v??ng qu?c nh?ng cây n?m Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
135 582 464 0 118 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-12-28 08:11:06 [KanGaruu].Nắng 100 4.89 47M

C++

4.3.2

2 2015-12-28 09:13:18 100 4.17 9.9M

C++

4.3.2

3 2015-12-28 09:33:42 Bugs can be everywhere 100 2.62 13M

C++

4.3.2

4 2015-12-28 09:42:16 MofK 100 4.15 12M

C++

4.3.2

5 2015-12-28 15:28:47 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 3.80 21M

C++

4.3.2

6 2015-12-28 17:40:46 Hồ Nguyễn Hải Tuấn 100 6.75 10M

PAS-FPC

7 2015-12-28 18:12:58 LuongDucTuanDat.c500 100 3.30 31M

C++

4.3.2

8 2015-12-29 17:33:16 [$Zeus$] 100 2.49 17M

C++

4.3.2

9 2015-12-29 19:07:53 Lam Nguyen 100 2.44 21M

C++

4.3.2

10 2015-12-31 04:06:26 QC 100 2.17 12M

C++

4.3.2

11 2015-12-31 06:59:56 Cường 100 7.55 11M

PAS-FPC

12 2015-12-31 18:17:23 Trung Nguyen 100 3.85 21M

C++

4.3.2

13 2016-01-01 10:07:14 TKIEN304 100 8.07 11M

PAS-FPC

14 2016-01-02 14:54:15 Chuyên Hóa LQĐ 100 1.94 18M

C++

4.3.2

15 2016-01-02 16:05:23 Thất Dạ Chí Quỷ 100 3.14 16M

C++

4.3.2

16 2016-01-03 08:56:52 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 7.94 6.6M

C++

4.3.2

17 2016-01-04 11:13:27 ACE 100 7.40 12M

PAS-FPC

18 2016-01-11 06:49:19 Complicated Heart 100 2.35 13M

C++

4.3.2

19 2016-03-08 05:13:52 Tai Khoan Chung 100 4.77 35M

C++

4.3.2

20 2016-03-17 11:22:33 Â 100 2.45 18M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.