Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Những viên bi ma thuật Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
45 242 227 0 14 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-30 05:30:33 Nhung anh sao dem 100 13.47 2.8M

C++

4.3.2

2 2014-12-30 06:56:39 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 14.76 5.8M

C++

4.3.2

3 2015-01-03 16:42:00 Tai Khoan Chung 100 18.34 3.9M

C++

4.3.2

4 2015-01-06 09:42:55 Mew. 100 16.52 5.0M

C++

4.3.2

5 2015-06-11 05:41:57 ttt 100 20.68 5.4M

CPP

6 2015-06-27 16:23:57 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 18.53 4.9M

CPP14

7 2015-06-28 17:11:05 Thang Nguyen 100 10.95 3.8M

C++

4.3.2

8 2015-11-02 17:01:37 Dương Phạm Tùng 100 16.46 5.3M

CPP

9 2015-11-02 17:10:40 Dương Phạm Tùng 100 16.38 5.3M

CPP14

10 2016-08-15 11:00:21 『 NewL 』 100 10.34 1.2M

PAS-FPC

11 2016-12-08 00:02:05 Like stars in the sky 100 13.06 5.6M

CPP14

12 2016-12-08 01:01:27 Sinbu 100 13.26 5.6M

CPP14

13 2016-12-21 19:03:52 eddrda best skye vn 100 11.48 4.5M

CPP14

14 2016-12-25 17:48:25 TiChuot97 100 11.39 8.1M

C++

4.3.2

15 2017-11-10 10:33:46 Thanh Vinh NGUYEN 100 4.05 17M

CPP14

16 2017-11-11 10:21:54 N.E.R 100 3.80 18M

CPP14

17 2017-11-11 11:05:50 A new Bùi 100 3.95 18M

CPP14

18 2018-01-04 12:08:16 KROPEVOL 100 2.33 18M

CPP

19 2014-12-30 06:21:40 Complicated Heart 95 20.08 4.7M

C++

4.3.2

20 2014-12-31 01:34:05 Thanh Tùng 95 29.08 2.1M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.