Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Dãy con không giảm dài nhất Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
470 1350 1244 0 103 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-12-30 19:46:47 MinhThao 100 0.09 400k

PAS-FPC

2 2011-12-31 00:00:32 Tmbao 100 0.79 404k

PAS-FPC

3 2011-12-31 00:08:41 Alex 100 0.01 368k

PAS-FPC

4 2011-12-31 00:11:38 Red Arrows 100 0.13 372k

PAS-FPC

5 2011-12-31 00:23:46 Trần Mạnh Chánh Quân 100 0.14 220k

PAS-FPC

6 2011-12-31 01:16:24 TLMN 100 0.14 368k

PAS-FPC

7 2011-12-31 01:17:56 King siêu kul 100 2.14 12M

PAS-FPC

8 2011-12-31 01:42:01 Cao Viên Viên 100 0.16 368k

PAS-FPC

9 2011-12-31 01:46:07 Rain 100 0.03 220k

PAS-FPC

10 2011-12-31 02:00:00 I LOVE U 100 0.11 2.6M

CPP

11 2011-12-31 02:43:24 akatsuki 100 0.00 372k

PAS-FPC

12 2011-12-31 03:30:16 Hồng Thạnh An 100 0.20 236k

PAS-FPC

13 2011-12-31 05:16:09 Tipu 100 0.13 372k

PAS-FPC

14 2011-12-31 05:28:56 phidang 100 0.14 372k

PAS-FPC

15 2011-12-31 05:42:42 . 100 0.03 376k

PAS-FPC

16 2011-12-31 06:00:09 DuyBao 100 1.27 7.9M

PAS-FPC

17 2011-12-31 06:25:27 Gà thả vườn 100 0.03 2.6M

C++

4.3.2

18 2011-12-31 07:06:07 Gà công nghiệp 100 0.08 2.6M

C++

4.3.2

19 2011-12-31 07:26:44 Bảng Nguyễn 100 0.07 368k

PAS-FPC

20 2011-12-31 07:28:07 Igneel Dragon 100 0.05 368k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.