Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bạn cấp bao nhiêu Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
466 1721 1148 301 206 48 18

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-01-10 21:43:52 Piotr Kąkol 17 0.00 3.2M

PERL

2 2010-09-02 10:20:10 Lê Đỗ Tân 25 0.00 3.2M

PERL

3 2010-09-02 10:29:20 ɐoɥuɐʌ 25 0.00 3.2M

PERL

4 2010-09-24 15:25:19 Gà thả vườn 25 0.00 3.2M

PERL

5 2010-11-22 15:41:54 Gà công nghiệp 25 0.00 3.2M

PERL

6 2011-06-23 11:35:43 Jindo 25 0.00 3.2M

PERL

7 2011-10-14 12:36:59 Gà ? 25 0.00 4.4M

PERL

8 2011-10-26 19:09:45 KHD 25 0.00 4.4M

PERL

9 2011-10-30 15:01:22 Erik 25 0.00 4.4M

PERL

10 2011-11-03 15:02:43 nameless 25 0.00 4.4M

PERL

11 2012-06-09 05:15:46 Nhìn gì ??? 25 0.00 4.4M

PERL

12 2012-06-12 17:23:37 Rain 25 0.00 4.4M

PERL

13 2012-07-09 16:19:22 2ez 25 0.00 4.4M

PERL

14 2012-07-15 16:38:15 Minh Hiếu 25 0.00 4.4M

PERL

15 2012-08-29 19:15:10 papa 25 0.00 4.4M

PERL

16 2012-08-31 01:08:27 123 25 0.00 4.4M

PERL

17 2012-09-24 13:35:16 Nguyen Thanh Son 25 0.00 5.9M

PERL

18 2012-09-24 13:37:02 Living on my own 25 0.00 4.4M

PERL

19 2012-10-06 03:27:30 Ga Coder 25 0.00 4.4M

PERL

20 2012-12-22 18:30:39 Bùi Xuân Thủy 25 0.00 4.4M

PERL

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.