Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2015 Day 2 - Chia phần Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
670 1897 1816 0 79 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-01-13 11:51:07 VOJ Team 100 0.78 60M

C++

4.3.2

2 2015-01-13 11:56:31 Hoang Nguyen 100 0.59 51M

C++

4.3.2

3 2015-01-13 12:00:12 Vuong Hy 100 2.30 96M

PAS-FPC

4 2015-01-13 12:02:26 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 2.00 206M

CPP14

5 2015-01-13 12:11:23 Mew. 100 4.65 206M

C++

4.3.2

6 2015-01-13 12:13:08 minhpbca2k41 100 3.56 390M

PAS-FPC

7 2015-01-13 12:18:18 [Barker][GauGau].cpp 100 0.23 27M

CPP

8 2015-01-13 12:19:45 Đen Đi làm bài trên Ét Pi Ô Ji 100 1.73 194M

C++

4.3.2

9 2015-01-13 12:48:55 BTi-ĐMH 100 17.65 408M

C++

4.3.2

10 2015-01-13 13:06:28 a;slkfjasl;fkj 100 6.86 192M

PAS-FPC

11 2015-01-13 14:25:42 SoulSilver 100 2.90 194M

C++

4.3.2

12 2015-01-13 14:28:15 Đỗ Việt Anh 100 2.97 110M

C++

4.3.2

13 2015-01-13 14:56:07 Chuyên Văn Chuyên Tự Nhiên 100 1.86 99M

C++

4.3.2

14 2015-01-13 15:43:04 Tommy 100 9.41 386M

C++

4.3.2

15 2015-01-13 16:56:13 Phạm Bá Thái 100 1.97 98M

C++

4.3.2

16 2015-01-13 17:32:50 ‍Lien 100 0.58 27M

C++

4.3.2

17 2015-01-13 17:50:26 ‍Lien 100 0.23 27M

CPP

18 2015-01-13 18:45:45 MinhThao 100 0.81 60M

C++

4.3.2

19 2015-01-13 18:59:16 www 100 12.07 550M

PAS-FPC

20 2015-01-14 01:31:51 [♥KC]★★★★ - OACOVE 100 2.98 192M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.