Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ngày x?a có m?t bài toán (7 ?i?m) Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
72 205 199 0 6 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2016-12-31 02:13:47 Hoang Bao Long 100 4.68 462M

CPP14

2 2016-12-31 03:15:10 Nguyễn Hoài Nam A2K19 100 1.08 62M

CPP14

3 2016-12-31 03:41:06 MofK 100 10.52 346M

C++

4.3.2

4 2016-12-31 06:08:48 eddrda best skye vn 100 4.59 246M

CPP14

5 2016-12-31 08:16:14 凸( ̄ヘ ̄) 100 11.01 351M

CPP14

6 2016-12-31 10:55:52 Himekawa Yoshino 100 12.37 347M

C++

4.3.2

7 2017-01-01 17:57:34 Lam Nguyen 100 11.24 347M

C++

4.3.2

8 2017-01-02 04:10:35 houtaru ijika 100 4.19 347M

C++

4.3.2

9 2017-01-03 08:59:15 『 NewL 』 100 1.92 1.2M

PAS-FPC

10 2017-10-12 05:03:17 Nguyễn Hoài Nam A2K19 100 2.47 358M

CPP14-CLANG

11 2017-10-29 17:42:41 N.E.R 100 9.51 361M

CPP14

12 2017-10-29 17:59:28 N.E.R 100 2.51 3.0M

C++

4.3.2

13 2018-10-24 13:30:06 minhsn 100 12.33 392M

CPP

14 2019-01-06 05:26:45 BLIND 100 6.20 974M

CPP14

15 2019-10-24 14:52:56 Phải chiến thắng 100 4.46 343M

CPP14

16 2016-12-31 03:08:57 Darth Vader 87.5 3.96 30M

CPP14

17 2016-12-31 04:31:31 tqthangbl 87.5 3.24 286M

CPP14

18 2016-12-31 05:01:09 dqhungdl 87.5 1.51 691M

CPP14

19 2016-12-31 05:19:36 sherly 87.5 2.44 691M

CPP14

20 2016-12-31 05:44:15 KROPEVOL 87.5 1.66 23M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.