Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Du l?ch B?c Ninh (6 ?i?m) Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
176 506 470 0 36 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2016-12-30 23:28:54 petrpan 100 0.60 11M

CPP14

2 2016-12-31 00:15:37 Mio - chan 100 0.46 8.1M

CPP14

3 2016-12-31 01:55:20 Natsuki - chan~~ 100 0.49 9.4M

CPP

4 2016-12-31 01:55:54 =.= học đi yêu cái lợn =.= 100 0.55 14M

CPP14

5 2016-12-31 02:00:13 Nguyễn Hoài Nam A2K19 100 0.44 8.9M

CPP14

6 2016-12-31 02:01:09 ._. 100 0.51 9.0M

CPP14

7 2016-12-31 02:03:27 Khang 100 0.58 11M

CPP

8 2016-12-31 02:08:09 Niccolò Paganini 100 0.43 6.9M

CPP

9 2016-12-31 02:08:46 Nickname 100 0.28 5.6M

PAS-FPC

10 2016-12-31 02:11:01 VAVA 100 0.32 7.4M

C++

4.3.2

11 2016-12-31 02:11:03   100 0.31 6.3M

PAS-FPC

12 2016-12-31 02:14:33 Hoang Bao Long 100 0.53 14M

CPP14

13 2016-12-31 02:20:21 ☭[A2K44]Shᶖcmuoᶇ 100 0.50 9.3M

CPP

14 2016-12-31 02:22:24 How to AC 100 0.50 9.0M

CPP14

15 2016-12-31 02:36:26 Caphong 100 0.46 12M

CPP

16 2016-12-31 02:36:57 PhuThinh 100 0.42 6.8M

PAS-FPC

17 2016-12-31 02:57:21 romqn1999 100 0.67 12M

CPP

18 2016-12-31 03:18:25 Đào Anh Hào 100 0.56 8.7M

CPP

19 2016-12-31 03:22:12 Int2k 100 0.49 10M

CPP14

20 2016-12-31 03:44:37 Himekawa Yoshino 100 0.59 8.3M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.