Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Vùng hàng xóm bò Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
55 207 192 0 15 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-11-01 10:55:37 Hà Dương 100 1.47 8.7M

CPP

2 2009-06-11 11:59:47 RR 100 0.68 18M

PAS-FPC

3 2010-06-07 17:49:47 Nguyễn Thanh Hoàng 100 2.03 12M

PAS-FPC

4 2011-04-21 20:56:33 Thanh Nguyen 100 0.57 6.1M

C++

4.3.2

5 2011-08-22 02:51:37 trandatbav 100 0.66 4.0M

PAS-FPC

6 2011-12-30 07:57:15 NPD 100 0.51 5.2M

PAS-FPC

7 2012-09-30 05:25:13 Alex 100 1.24 5.6M

C++

4.3.2

8 2012-11-23 21:07:10 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.80 8.9M

C++

4.3.2

9 2013-03-24 11:18:32 Hacker7 100 0.79 5.4M

C++

4.3.2

10 2013-03-24 17:49:53 con_nha_ngheo 100 0.51 5.7M

PAS-FPC

11 2013-03-25 09:05:01 borntodoit 100 1.67 16M

C++

4.3.2

12 2013-03-25 10:56:48 hiepsieunhan 100 0.66 5.6M

PAS-FPC

13 2013-08-23 02:43:35 100 0.49 6.1M

C++

4.3.2

14 2014-07-08 03:44:45 BIDV 100 0.61 6.1M

C++

4.3.2

15 2014-12-22 09:34:05 Thang Nguyen 100 0.52 6.1M

C++

4.3.2

16 2014-12-27 03:24:21 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.41 6.1M

C++

4.3.2

17 2015-05-08 05:16:15 Hoang Nguyen 100 0.57 6.6M

C++

4.3.2

18 2016-11-13 10:59:47 Sinbu 100 0.44 5.6M

CPP14

19 2008-08-08 19:36:53 Nghi Nguyen 86.67 2.59 5.5M

CPP

20 2010-09-22 21:09:22 Nghi Nguyen 86.67 1.02 6.5M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.