Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

X-game Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
20 27 25 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-06-25 04:12:19 King siêu kul 100 0.65 236k

PAS-FPC

2 2012-06-25 04:13:37 Tang Khai Hanh 100 0.61 1.0M

PAS-FPC

3 2012-06-25 04:15:13 kunn 100 0.74 2.6M

C++

4.3.2

4 2012-06-25 04:27:05 Chu 100 0.67 1.0M

PAS-FPC

5 2012-06-25 13:37:25 Thanh Nguyen 100 0.64 232k

PAS-FPC

6 2012-06-25 18:25:13 Sandy 100 0.78 2.8M

C++

4.3.2

7 2012-06-26 08:06:19 MinhThao 100 0.56 556k

PAS-FPC

8 2012-06-27 17:24:50 TLMN 100 0.64 232k

PAS-FPC

9 2012-06-28 11:12:36 VDQD 100 0.75 2.6M

C++

4.3.2

10 2012-06-29 14:21:41 con_nha_ngheo 100 0.63 400k

PAS-FPC

11 2012-06-29 16:34:40 Tipu 100 0.72 556k

PAS-FPC

12 2012-06-29 17:26:37 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.78 2.6M

CPP

13 2012-07-03 13:52:00 RR 100 0.78 2.8M

C++

4.3.2

14 2012-07-06 16:53:39 Tmbao 100 0.79 2.8M

C++

4.3.2

15 2012-07-10 17:43:06 Hacker7 100 0.76 2.6M

C++

4.3.2

16 2012-07-31 06:42:36 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.75 2.8M

C++

4.3.2

17 2012-08-20 17:02:02 Nguyễn Mai Lan 100 0.78 2.8M

C++

4.3.2

18 2012-09-30 05:30:49 vo danh 90 0.51 560k

PAS-FPC

19 2013-09-27 17:48:17 Hy Trường Sơn 57.57 25.58 3.1M

C++

4.3.2

20 2013-11-15 11:47:02 Lê Tiến Khoa 1 0.00 232k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.