Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Lại là cây khung Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
18 49 47 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-08-22 12:19:06 What Does The Fox Say? 100 4.62 23M

C++

4.3.2

2 2014-08-23 07:14:32 Mew. 100 14.90 19M

PAS-FPC

3 2014-11-09 11:52:04 con_nha_ngheo 100 9.74 20M

C++

4.3.2

4 2014-12-24 12:23:49 Nhung anh sao dem 100 6.58 18M

C++

4.3.2

5 2015-01-30 13:17:37 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 4.87 16M

CPP14

6 2016-03-21 05:02:42 凸( ̄ヘ ̄) 100 6.00 20M

C++

4.3.2

7 2017-01-27 10:10:37 Sinbu 100 3.14 24M

CPP14

8 2017-05-05 10:51:20 Hoang Nguyen 100 1.82 28M

CPP14

9 2014-08-22 09:56:13 Le Anh Duc - A2K42 PBC 60 3.76 20M

C++

4.3.2

10 2014-08-22 13:38:43 Nam 60 37.14 29M

C++

4.3.2

11 2014-08-26 09:09:25 MadCarrot 60 31.09 30M

C++

4.3.2

12 2017-06-21 10:09:17 N.E.R 60 1.96 28M

CPP14

13 2014-11-24 03:49:38 Trùm cuối 20 0.03 10M

PAS-FPC

14 2014-11-24 03:56:22 Star 20 0.03 10M

PAS-FPC

15 2014-11-24 04:09:46 Nguyễn Văn Lương 20 0.03 10M

PAS-FPC

16 2017-03-07 11:02:57 myeverythingisme 5 0.06 5.8M

PAS-FPC

17 2014-08-22 09:41:32 Bùi Văn Kiên D11VT6 0 0.00 0k

C++

4.3.2

18 2014-08-31 06:42:55 Northern Beggar 0 0.00 0k

C++

4.3.2

19 2015-12-29 03:59:53 Lê Quang Tuấn 0 0.00 0k

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.