Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Very Simple OCR System Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
11 53 47 0 6 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-05 09:26:01 uǝıɥ⊥ nᗡ ɔonὉ ɯɐɥԀ 30 0.04 19M

PAS-FPC

2 2013-09-27 18:13:34 Hy Trường Sơn 30 0.12 6.0M

C++

4.3.2

3 2016-01-20 19:38:01 Lee Xuaan Hung 30 0.00 420k

PAS-FPC

4 2012-07-08 15:32:37 kệ anh chứ 0 0.00 0k

PAS-FPC

5 2012-07-08 18:11:08 King siêu kul 0 0.00 0k

PAS-FPC

6 2012-07-18 13:21:47 Long 0 0.00 0k

CPP

7 2012-07-19 05:25:24 Wind Slasher 0 0.00 0k

PAS-FPC

8 2012-08-04 18:55:22 Nguyễn Tính 0 0.00 0k

CPP

9 2012-11-22 11:24:22 Phạm Bá Tuấn Chung 0 0.00 0k

C++

4.3.2

10 2012-11-28 03:59:29 nO.F 0 0.00 0k

PAS-FPC

11 2012-11-28 04:02:48 Eragon 0 0.00 0k

PAS-FPC

12 2013-07-31 09:31:39 Lee Xuaan Hung 0 0.00 0k

BF

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.