Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Xác định hình Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
10 41 40 0 1 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-08-11 07:37:50 Bùi Văn Kiên D11VT6 62.5 0.05 3.0M

C++

4.3.2

2 2015-08-09 13:57:48 ‍Lien 60 3.76 3.7M

CPP14

3 2015-08-10 20:24:57 The_Return 50 0.87 736k

PAS-FPC

4 2017-05-20 09:46:12 『 NewL 』 7.5 0.00 832k

PAS-FPC

5 2015-08-10 09:10:42 Nguyen Long Nhat 5 0.00 3.4M

CPP

6 2015-08-08 19:16:03 Duc971 2.5 0.00 2.7M

C++

4.3.2

7 2015-08-12 08:46:41 dott 2.5 0.00 280k

PAS-FPC

8 2017-08-18 09:09:41 Minh Tuan Nguyen 2.5 0.03 20M

CPP14

9 2017-03-14 04:14:59 Crystal 0 0.00 0k

C++

4.3.2

10 2017-05-19 03:42:39 [Barker][GauGau].cpp 0 0.00 0k

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.