Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bảng quan hệ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
93 395 384 0 9 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-08-12 08:00:53 MinhThao 100 0.00 4.2M

PAS-FPC

2 2014-08-12 09:21:24 Nguyen Tien Trung Kien 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

3 2014-08-12 12:42:08 Â 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

4 2014-08-12 16:29:29 ‍Lien 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

5 2014-08-13 04:02:46 Nam 100 0.52 1400M

JAVA

6 2014-08-13 10:39:58 Vuong Hy 100 0.00 256k

PAS-FPC

7 2014-08-13 12:44:42 Northern Beggar 100 0.47 2.9M

C++

4.3.2

8 2014-08-13 20:16:02 Phạm Thanh Hùng 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

9 2014-08-15 15:06:17 Đào Phan Khải 100 0.00 440k

PAS-FPC

10 2014-08-16 15:50:41 Mew. 100 0.02 488k

PAS-FPC

11 2014-08-17 12:22:45 chicken_bare 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

12 2014-08-18 20:43:42 xx4m 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

13 2014-08-21 18:57:09 Nhung anh sao dem 100 0.00 2.9M

C++

4.3.2

14 2014-08-22 18:55:54 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

15 2014-08-24 13:14:56 Minh Tuan Nguyen 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

16 2014-08-26 08:15:40 MadCarrot 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

17 2014-09-06 20:13:42 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

18 2014-09-10 11:09:28 atula 100 0.00 3.2M

CPP

19 2014-10-02 10:27:45 Thương 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

20 2014-11-20 20:48:26 RR 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.