Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðừng bỏ cuộc Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
41 119 96 0 8 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-06-10 17:34:03 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 5.64 9.9M

CPP

2 2012-06-10 17:34:15 VDQD 100 1.81 4.9M

C++

4.3.2

3 2012-06-10 17:41:25 King siêu kul 100 3.49 3.8M

PAS-FPC

4 2012-06-10 20:00:32 Tipu 100 5.61 80M

PAS-FPC

5 2012-06-10 20:01:02 Thanh Nguyen 100 3.70 6.6M

PAS-FPC

6 2012-06-10 20:02:15 MinhThao 100 3.03 30M

PAS-FPC

7 2012-06-11 02:50:36 1212 100 4.62 80M

PAS-FPC

8 2012-06-11 06:34:30 Hacker7 100 3.20 5.6M

C++

4.3.2

9 2012-06-11 08:48:48 Joker Primes 100 1.50 4.1M

PAS-FPC

10 2012-06-11 13:44:53 RR 100 4.78 17M

C++

4.3.2

11 2012-06-11 16:25:29 난 널 사랑해 100 2.78 4.7M

PAS-FPC

12 2012-06-11 19:47:45 kunn 100 4.48 7.1M

C++

4.3.2

13 2012-06-11 20:22:46 Think like Nguyễn Mai Lan 100 5.29 14M

C++

4.3.2

14 2012-06-12 06:53:36 TNO 100 1.50 5.4M

C++

4.3.2

15 2012-06-19 06:49:45 Tang Khai Hanh 100 1.56 3.9M

PAS-FPC

16 2012-06-20 16:38:14 Đang tập code 100 2.74 4.7M

PAS-FPC

17 2012-06-25 04:23:40 Chu 100 1.62 3.9M

PAS-FPC

18 2012-07-09 05:36:21 the apple of my eyes 100 2.41 2.9M

PAS-FPC

19 2012-07-22 09:43:05 . 100 2.81 4.7M

PAS-FPC

20 2012-08-29 20:36:00 Nguyễn Mai Lan 100 5.02 14M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.